Disclaimer

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość informacji. Roszczenia wobec autora, które powstały poprzez korzystanie lub nadużywanie przedstawionych informacji lub przez korzystanie z błędnych lub niezupełnych informacji, są wykluczone, o ile nie jest możliwe udowodnienie autorowi rozmyślnego zawinienia.

Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do :zmiany części strony lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia; dodania, usunnięcia lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

2. Odsylacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków do innych stron internetowych („Hyperlinks“), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, ponosi ten tę odpowiedzialność, dgy zdaje sobie sprawę z treści i gdy można by było od niego wymagać oraz gdy technicznie byłoby mu możliwe wykluczenie korzystania w przypadku nieprawnych treści oferty.

Autor wyjaśnia niniejszym wyraźnie, że w momencie łączenia nie możliwe było rozpoznanie żadnych nielegalnych treści na tych stronach. Na bieżący i przyszły kształt, treści lub autorstwo powiązanych stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego też dystansuje się on wyraźnie od treści wszystkich stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. Dotyczy to wszystkich linków i odnośników w ramach własnej oferty  jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i list mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub użycia przedstawionych informacji odpowiada oferent stron, a nie autor, który na strony skierował.

3. Prawo autorskie

Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich do grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, korzystać z własnej grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, powoływać się na nielicencjonowane grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje video i teksty.

Wszystkie w ramach oferty internetowej, i ewentualnie chronione marki i znaki towarowe są przedmiotem przepisów obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawach własności właściciela praw autorskich. Poprzez samo wspomnienie nie można wyciągać z tego wniosku, że znaki towarowe nie są chronione przez prawo!

Tylko autor ma prawa autorskie do samodzielnie stworzonych objektów. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji video i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

4. Prywatnosc

Jeżeli w ramach oferty internetowej jest możliwość wpisywania danych osobowych lub firmowych (adresy email, nazwiska, adresy), odbywa się ujawnienie tych danych przez użytkownika na zasadzie dobrowolności. Korzystanie i opłacenie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez wyszczególniania jakichkolwiek danych personalnych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Korzystanie z opublikowanych w Impressum porównywalnych danych jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adres e-mail przez osoby trzecie do wysyłania niezamówionych informacji jest zabronione. Działania prawne przeciwko nadawcom spamu mail z naruszeniem tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.

5, Ważność prawna niniejszego zrzeczenia

To zastrzeżenie jest traktowane jako część oferty internetowej, ze strony na której się ona znajduje. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem to pozostałe części dokumentu pozostają bez zmian w ich treści i ważności.